ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VERSAILLES CASINO

De voorwaarden voor toegang en het gebruik van de diensten van de website www.versaillescasino.be zijn onderworpen aan de geldende Belgische wet inzake kansspelen en aan de algemene gebruiksvoorwaarden van Versailles Casino.

Door de website www.versaillescasino.be te bezoeken, of op welke manier dan ook gebruik te maken van de website, de pagina's en diensten die zich op www.versaillescasino.be bevinden, erkent u uitdrukkelijk de algemene gebruiksvoorwaarden van de website www.versaillescasino te hebben gelezen.

De site www.versaillescasino.be biedt online kansspelen aan.

Door het vakje "aanvaarding van de algemene gebruiksvoorwaarden" aan te vinken, aanvaardt u uitdrukkelijk en onherroepelijk de algemene gebruiksvoorwaarden van de site www.versaillescasino.be

www.versaillescasino.be kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de niet-naleving van deze spellen met de wet die van toepassing is in uw land van verblijf. Het is uw verantwoordelijkheid om, voorafgaand aan uw registratie, kennis te nemen van de geldende wetten in het land waar u woont.

Voor vragen met betrekking tot deze Algemene Gebruiksvoorwaarden of de Diensten in het algemeen die op de Site worden aangeboden, wordt de Speler uitgenodigd om contact op te nemen met VERSAILLES CASINO op het e-mailadres: info@versaillescasino.be

I. IDENTIFICATIE

a) VERSAILLES CASINO

LOR Invest S.P.R.L., een vennootschap naar Belgisch recht, houder van een E-vergunning naar Belgisch recht (ondernemingsnummer BE0683.562.661) is de eigenaar van de website www.versaillescasino.be.

SONIC NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te 6060 Gilly, Chaussée de Fleurus, 347 / A001 (onder ondernemingsnummer BE0451.511.739) is verantwoordelijk voor de kansspelen die worden beheerd op de website www.versaillescasino.be. Dit legale kansspelaanbod wordt geëxploiteerd onder de vergunning naar Belgisch recht voor de exploitatie van een klasse II virtuele speelkamer en draagt het nummer B + 3971.

Deze twee entiteiten worden hierna "VERSAILLES CASINO" genoemd.

b) DEFINITIES.

AG:

Algemene gebruiksvoorwaarden

Bezoeker:

Een bezoeker is elke natuurlijke persoon die gebruik maakt van ten minste één van de diensten van VERSAILLES CASINO.

Speler:

Verwijst naar elke persoon van minimum 21 jaar die zich op de Site heeft geregistreerd en een Spelersaccount heeft.

Gebruiker:

Verwijst naar elke persoon die toegang heeft tot de Sites en software zonder zich te registreren.

Spelersaccount:

De Spelersaccount is een persoonlijke account geopend door een persoon (de "Speler") die deze laatste, onder de voorwaarden bepaald in dit contract, toegang geeft tot de Software die het mogelijk maakt om online kansspelen te spelen; de rekening kan voorlopig of definitief zijn.

Gebruikersnaam en wachtwoord:

De gebruikersnaam en het wachtwoord die de Speler heeft gekozen bij het registreren op de Online Site.

Contract:

Het contract verwijst naar alle clausules beschreven in deze gebruiksvoorwaarden, het softwarereglement en de instructies, de kansspelen en het privacy beleid van www.versaillescasino.be beschikbaar op de Site.

Software:

Betekent alle programma's, bestanden, gegevens of andere inhoud van de site www.versaillescasino.be of gekoppeld aan de site waardoor de speler kan deelnemen aan online games.

Wij:

VERSAILLES CASINO.

Website:

Verwijst naar de VERSAILLES CASINO website beschikbaar onder de URL www.versaillescasino.be

Geldspeler:

Een cashspeler is een speler die deelneemt aan de diensten van VERSAILLES CASINO door te wedden.

Klantendienst:

Klantendienst is de service waar elke bezoeker terecht kan voor meer informatie of hulp.

Demo speler:

Een demospeler is een speler die deelneemt aan de diensten van VERSAILLES CASINO zonder geld in te zetten.

Inzet:

De inzet zijn de totale financiële middelen die de speler inzet voor het risico van het spel

Kansspel:

Een kansspel is elk spel waarvoor een inzet van welke aard dan ook is aangegaan, resulterend in ofwel het verlies van de inzet door ten minste één van de spelers, ofwel de winst van welke aard dan ook, ten voordele van de spelers of organisatoren van het spel en voor wie het toeval een element is, zelfs incidenteel, voor het verloop van het spel, het bepalen van de winnaar of het bepalen van de winst.

Spel:

Een spel is een kansspel aangeboden door VERSAILLES CASINO.

Spelregels:

De spelregels zijn de regels die van toepassing zijn op een bepaald spel.

Spelsessie:

De spelsessie is het interval tussen het begin en het einde van een spel, waarin een of meer spellen kunnen plaatsvinden.

Een Partij:

Het spel begint met de inzet en eindigt met het resultaat.

Winst:

De winst is de som van de financiële middelen die de speler aan het einde van het spel ontvangt.

c) Wijzigingen.

VERSAILLES CASINO behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing de algemene gebruiksvoorwaarden, de toegangsvoorwaarden tot de site, de inhoud van de site en de spelregels te wijzigen en bij te werken.

In geval van wijziging van deze voorwaarden door VERSAILLES CASINO, zullen de spelers hiervan op de hoogte worden gebracht de eerstvolgende keer dat ze verbinding maken met www.versaillescasino.be.

Door verbinding te maken met de site en nadat hij op de hoogte is gesteld van de wijzigingen, accepteert de Speler de wijzigingen uitdrukkelijk en onherroepelijk.

II. TOEGANGSVOORWAARDEN.

a) Account openen en registreren.

Deelname aan de kansspelen die beschikbaar zijn op de VERSAILLES CASINO-site vereist het openen van een persoonlijke spelersaccount met behulp van het registratieformulier dat voor dit doel is voorzien.

Registratie op VERSAILLES CASINO is alleen toegestaan voor natuurlijke personen, rechtsbevoegd en die de minimumleeftijd van 21 jaar hebben bereikt.

De Speler mag niet geregistreerd staan voor een toegangsverbod bij de Kansspelcommissie en/of op grond van de wet van zijn land van verblijf.

Om geldig een account te openen, moet de speler de volgende persoonlijke gegevens verstrekken:

- naam;

- Voornaam;

- huis;

- nationaliteit;

- burgerlijke staat;

- Geboortedatum;

- land van verblijf;

- rijksregisternummer of paspoortnummer indien niet residentieel in België

- telefoon of mobiel nummer

- adres;

- E-mail adres;

Daarnaast moet de speler een gebruikersnaam, voor identificatie (Pseudoniem - op voorwaarde dat deze nog niet door een andere speler is gebruikt) en een wachtwoord aanmaken.

VERSAILLES CASINO behoudt zich het recht voor om het gebruik van pseudoniemen die het ongepast of in strijd met de openbare orde of goede zeden acht, te verbieden.

Alleen het pseudoniem is zichtbaar voor andere gebruikers van de site.

Zodra de registratie is voltooid, moet u de algemene gebruiksvoorwaarden en het "Privacy"-beleid accepteren door uitdrukkelijk het vakje aan te vinken:

"IK HEB DE GEBRUIKSVOORWAARDEN EN HET PRIVACYBELEID VAN VERSAILLES CASINO GELEZEN EN GEACCEPTEERD".

VERSAILLES CASINO behoudt zich het recht om op elk moment een bewijs van de leeftijd van de speler te eisen en de verstrekte informatie te controleren.

Het spelersaccount kan niet worden overgedragen aan een derde partij of worden gebruikt door een derde partij. Elke speler is verantwoordelijk voor het naar waarheid, volledig en nauwkeurig invoeren en bijwerken van zijn contactgegevens.

Als VERSAILLES CASINO merkt of redelijkerwijs vermoedt dat een enkele natuurlijke persoon directe of indirecte controle heeft over meerdere accounts, behoudt VERSAILLES CASINO zich het recht om de accounts en de beschikbare bedragen op deze accounts te blokkeren, zonder dat de Speler enige wet kan doen gelden.

b) Spelersaccount.

U bent persoonlijk volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten op uw spelersaccount.

U dient de vertrouwelijkheid van uw accountgegevens te bewaren.

U stemt ermee in om VERSAILLES CASINO onmiddellijk en met alle mogelijke middelen op de hoogte te stellen in het geval van ongeoorloofd gebruik van uw account of wachtwoord, of enige inbreuk op de beveiliging.

U kunt aansprakelijk worden gesteld voor schade geleden door VERSAILLES CASINO of door enig andere gebruiker van de site als gevolg van het gebruik van uw gebruikersnaam, wachtwoord of account door een andere persoon.

VERSAILLES CASINO is niet verantwoordelijk voor verlies of schade die de speler kan hebben opgelopen als gevolg van ongeoorloofd gebruik van zijn inloggegevens door derden, zelfs zonder medeweten van de speler.

c) Vanaf 20 Oktober 2022 legt de Belgische regelgeving een standaard stortingslimiet op van 200 euros per week.

Als u deze standaardlimiet wilt deactiveren,moet u een verzoek indienen via het tabblad Storting of via de instellingen van uw spelersaccount en uw eigen wekelijkse stortingslimiet instellen.

Na 72 uur wordt uw aanvraag automatisch geaccepteerd,behalve voor personen waarvan bekend is dat ze in gebreke blijven bij de Centrale Kredietverlening aan Particulieren,die de limiet op 200 euros per

week houden.

c.1. Persoonlijke stortingslimiet

Om de bescherming van de speler door Versailles Casino te verzekeren in overeenstemming met de regels die zijn uitgevaardigd door de Kansspelcommissie,kan de speler op elk moment de persoonlijke stortingslimiet instellen op de website van Versailles Casino.

De speler heeft toegang tot de instellingen van zijn spelersaccount waar hij de mogelijkheid heeft om het limietbedrag van zijn stortingen voor een bepaalde periode te kiezen.

De klant wordt geinformeerd dat wanneer hij de persoonlijke stortingslimiet verhoogt,deze verhoging pas na kracht wordt na een periode van 72 uur.

Wanneer de speler het bedrag van zijn persoonlijke limiet wil verlagen,is deze verlaging onmiddelijk effectief.

c.2.Wettelijke stortingslimiet

Overeenkomstig het Koninklijk besluit van 19 Juni 2022 betreffende de werkingsmodaliteiten van kansspelen en weddenschappen die worden beheerd door middel van instrumenten van de informatiemaatschappij,wordt de speler op de hoogte gebracht van het opleggen van een wettelijke stortingslimiet onder genoemd koninklijk besluit,maandelijkse stortingen tot 200 euros op zijn spelersaccount.

Het Koninklijk Besluit van 19 Juni 2022 vereist dat de Kansspelcommissie wordt ondervraagd over de registratie van de speler in geval van wanbetaling bij de Centrale Kredietverlening aan Particulieren.

Als de speler al op de site is geregistreerd,dat de speler zijn "wettelijke"limiet nog niet heeft verwijderd en dat hij dit wenst te doen,moet hij op erewoord verklaren dat niet bekend is dat hij in gebreke is met betalen in de dossier van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren.

Als de speler zich zojuist op se site heeft geregistreerd en zijn "wettelijke"limiet wil verwijderen,moet hij op erewoord verklaren dat hij niet in gebreke is met de betaling in het dossier van de Centrale tegoeden aan particulieren.

Indien de speler buiten Belgie woont,is hij niet onderworpen aan deze controle.

Als de speler de "wettelijke"limiet verwijdert,stemt de speler ermee in om verantwoord te spelen en kan Versailles Casino niet aansprakelijk worden gesteld als het bovengenoemde Koninklijk Besluit niet kan worden toegepast.

De speler heeft geen verhaal tegen Versailles Casino met betrekking tot de toepassing van de stortingslimieten,wat het ook is,Versailles Casino zal altijd de strengste limiet activeren.

d) Site regels.

De speler stemt ermee in de site of zijn diensten alleen te gebruiken voor de doeleinden die zijn toegestaan door de algemene gebruiksvoorwaarden en eventuele voorschriften of praktijken of richtlijnen die algemeen worden aanvaard op het grondgebied van de woonplaats van de speler;

De speler zal de beveiliging van de Site of alle diensten, systeembronnen, accounts, servers of netwerken die verbonden zijn met of toegankelijk zijn via de Site of gerelateerde websites niet verstoren of verstoren, of deelnemen aan enige andere vorm van misbruik. ;

De speler zal op deze site geen valse identiteit creëren of gebruiken;

De speler mag geen valse informatie of illegale advertenties verspreiden;

De speler stemt ermee in de site niet te gebruiken voor doeleinden die illegaal zijn of die het imago van VERSAILLES CASINO kunnen schaden;

De speler mag de software, de apparaten van de aangeboden spellen niet wijzigen of proberen te wijzigen, met welke middelen of instrumenten dan ook, met name met het doel de resultaten ervan te wijzigen;

De speler mag geen stochastische calculus (stochastische variabele) of enig software met kunstmatige intelligentie met betrekking tot het gebruik van games gebruiken of proberen te gebruiken;

De speler mag zonder toestemming van VERSAILLES CASINO op geen enkele manier de gehele of een deel van de inhoud van de Site reproduceren;

De speler kan de persoonlijke gegevens waartoe hij via onze Site toegang heeft, niet gebruiken om ongevraagde berichten in de e-mailboxen van andere internetgebruikers ('spamming') te verspreiden, voor commerciële of niet-commerciële doeleinden of op enige andere ongeoorloofde manier;

De speler mag geen inhoud downloaden, verzenden via e-mail of op enige andere manier die illegaal, schadelijk, bedreigend, beledigend, intimiderend, lasterlijk, vulgair, obsceen, pornografisch, bedreigend voor het privéleven van anderen, hatelijk, racistisch of anderszins verwerpelijk is;

De speler mag een derde niet machtigen om zijn account, het betaalmiddel of de gebruikersaccount van een derde of van een andere speler te gebruiken, zelfs niet met diens toestemming;

De speler moet reageren op elk verzoek van VERSAILLES CASINO met betrekking tot zijn account en aan VERSAILLES CASINO elk document of bewijs meedelen dat hij nuttig acht met betrekking tot zijn leeftijd, bankgegevens, gedane stortingen enz.

Bovendien stemt de Speler ermee in dat hij als enige verantwoordelijk is voor zijn acties en communicaties die worden ondernomen of verzonden via de Site en in het bijzonder zijn account.

e) Betrokkenheid van de speler.

De speler verklaart uitdrukkelijk:

- dat hij de AV heeft gelezen, ze perfect begrijpt en de specifieke regels voor kansspelen aanvaardt die beschikbaar zijn op de Site;

- dat hij begrijpt dat hij geld kan winnen of verliezen tijdens zijn deelname aan spellen op de Site en zich ertoe verbindt de gevolgen van alle financiële verliezen op zich te nemen en afziet van beroep aan te tekenen, met betrekking tot VERSAILLES CASINO;

- dat hij de wettelijke leeftijd heeft om een rekening te openen en zich niet in een situatie van wettelijk verbod bevindt;

- hij zich niet in een situatie bevindt waarin kansspelen verboden zijn door de Belgische Kansspelcommissie of door enige andere instantie;

- dat de informatie en persoonsgegevens die hij meedeelt juist, oprecht en volledig zijn;

- dat het geld dat hij gebruikt om op de site te spelen niet van illegale oorsprong is;

- Dat hij zijn Spelersaccount niet zal gebruiken of niet van plan is te gebruiken, of toe te staan dat een andere persoon zijn Spelersaccount gebruikt, met de Diensten van het Bedrijf voor enige verboden of illegale activiteit, inclusief maar niet beperkt tot fraude of het witwassen van geld, volgens de wetten van uw rechtsgebied of enige andere wet die van toepassing is in een ander rechtsgebied;

- dat hij niet optreedt namens een derde;

De Speler stemt ermee in om VERSAILLES CASINO, haar bestuurders, werknemers, vertegenwoordigers en leveranciers, evenals alle mogelijke externe partners te vrijwaren, verdedigen en schadeloos te stellen voor alle verliezen, uitgaven, claims en mogelijke kosten, inclusief advocaatkosten die voortvloeien uit een inbreuk op zijn onderdeel van deze AV, direct of indirect, inclusief in het geval dat de inbreuk wordt veroorzaakt door een derde partij via het Spelersaccount en ongeacht of hij hiervan op de hoogte is of niet

III. GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE SPELLEN.

a) Algemeen.

Deelname aan de spellen vinden uitsluitend plaats op afstand via de Site, de gebruikersnaam en het wachtwoord van de Speler.

De Site is toegankelijk via Multimedia, in het bijzonder een computer, een mobiele telefoon of elk ander medium dat een verbinding met het internet mogelijk maakt (smartphones, tablets, gameconsoles, SmartTV, enz.). Voor sommige games moet u mogelijk specifieke gamesoftware downloaden.

Om verbinding te kunnen maken met de Site, erkent en aanvaardt de Speler dat hij over de nodige hard- en softwareapparatuur moet beschikken, evenals over een internetverbinding die compatibel is met de leveringsvoorwaarden van de spellen die door de Site worden aangeboden. Hiervoor raadt VERSAILLES CASINO de volgende configuratie aan:

Hardware en besturingssysteem:

PC: Windows XP en latere versies

MacIntosh: Mac OS X en latere versies

Navigator:

Firefox of Chrome

Het Javascript MOET ingeschakeld zijn in uw browser. Om te controleren of het JavaScript is ingeschakeld, volgt u de stappen op https: //www.google.com/adsense

Uw browser MOET zo geconfigureerd zijn dat cookies worden toegestaan. Ga voor meer informatie over het in-/uitschakelen van cookies naar http://www.google.com/support/ ...

Adobe Flash MOET in uw browser geïnstalleerd zijn. Om de Adobe Flash player te installeren, gaat u naar http://get.adobe.com/flashplay ...

Connectie type:

ADSL 512 minimum.

Als de Speler niet over deze minimale configuratie beschikt, loopt hij het risico niet te kunnen profiteren van de Diensten die online worden aangeboden door VERSAILLES CASINO.

b) Spellen.

Deelname aan een spel doe je door een bepaald bedrag in te zetten, gelijk aan één van de aangeboden weddenschappen. De mogelijke inzetten en winsten kunnen worden bekeken in de spelregels. De speler heeft de vrije keuze van inzetten voor elk spel. Elke inzet wordt onmiddellijk van de Spelersaccount afgeschreven.

Wanneer het Spelersaccount niet voldoende gefinancierd is voor de gekozen inzet, kan de Speler niet deelnemen aan het gewenste spel.

Aan het einde van een spel wordt de Speler onmiddellijk op de hoogte gebracht van het resultaat; eventuele winsten worden bijgeschreven op hun Spelersaccount. In het geval dat een spel voor het einde wordt onderbroken door de Speler, verliest hij de mogelijkheid om te winnen. In het geval dat een spel voor het einde wordt onderbroken vanwege een technisch probleem, moet de speler onmiddellijk contact opnemen met de klantendienst. Na analyse van het verloop van het spel en het technisch probleem, zal VERSAILLES CASINO een technisch rapport opstellen, rekening houdend met de geldende spelregels. Het technische rapport over het verloop van dit onderdeel vormt het enige bewijs om het verlies of de winst te berekenen en staat niet ter discussie.

Als blijkt dat het verloop van een of meer spellen al dan niet in overeenstemming is met de spelregels of deze voorwaarden, om welke reden dan ook, behoudt VERSAILLES CASINO het recht om het resultaat van deze spellen te corrigeren zodat het in overeenstemming is met het normale verloop van het spel. Alle winsten of verliezen van de speler tijdens een foutief spel kunnen ook worden gecorrigeerd door VERSAILLES CASINO, zonder voorafgaande waarschuwing aan de speler. Het technische rapport over het verloop van het foutieve spel vormt het enige bewijs om het verlies of de winst te berekenen (gecorrigeerd) en staat niet ter discussie.

De regels met betrekking tot de Spelen aangeboden door VERSAILLES CASINO zijn onderworpen aan de bijzondere gebruiksvoorwaarden die u in elk van de spelen kunt raadplegen.

c) Geld storten en opnemen

Het gebruik van de Spelersaccount door de Speler is strikt beperkt tot zijn deelname aan de online spellen die beschikbaar zijn op de Site, met uitsluiting van elk ander gebruik, in het bijzonder als bankrekening.

Een geldbedrag dat aan een Spelersaccount is gekoppeld, kan in geen enkel geval rente opbrengen.

Als onderdeel van het bewustzijn van verantwoord gokken en voor de bescherming van de Speler door VERSAILLES CASINO, wordt de Speler geïnformeerd dat hij op elk moment stortingslimieten kan instellen voor alle kansspelen waaraan hij deelneemt op de site.

In elk geval wordt automatisch een weeklimiet van € 200 toegepast, in overeenstemming met het K.B. van 19/06/2022.

Deze limiet kan echter op uitdrukkelijk verzoek van de speler worden verhoogd. Dit verzoek wordt verzonden naar de KSC dat, na raadpleging van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren van de Nationale Bank van België, om na te gaan of de speler niet in gebreke is met betalen, een verhoging van de limiet met € 200 toestaat.

Als onderdeel van de bewustmaking van verantwoord spelen en met het oog op de bescherming van de speler door Versaiiles Casino,wordt de speler geinformeerd dat hij op elk moment zelf stortingslimieten kan instellen voor alle kansspelen waaraan hij deelneemt op de site.

In het geval van een verhoging van een stortingslimiet door de speler,wordt deze laatste geinformeerd en aanvaardt hij zonder voorbehoud dat hij pas met deze verhoogde limiet zal kunnen spelen na het verstrijken van een periode van 72 uur volgend op een dergelijke verhoging.

In het geval dat Versailles Casino niet binnen 72 uur het antwoord van de Kansspelcommissie heeft ontvangen,wordt een nieuwe poging gedaan voor een extra 24 uur.

Een verlaging van het bedrag van de stortingslimieten van de Speler zal onmiddellijk van kracht zijn.

Onder voorbehoud van naleving van alle bepalingen van deze AV, verbindt VERSAILLES CASINO zich ertoe om elke opname van winsten uit te voeren op het eerste verzoek van de Speler, op voorwaarde en voor zover het saldo van de Speler positief is.

De betaling van een geldsom wordt alleen uitgevoerd door VERSAILLES CASINO voor zover de Speler geen bedrag schuldig is aan VERSAILLES CASINO en na controle van de goede werking van het spel, de afwezigheid van bedrog, fraude en enige fout in de Software of een menselijke fout die resulteerde in ongerechtvaardigde winst of verlies voor een Speler.

VERSAILLES CASINO rekent geen commissie of vergoedingen van welke aard dan ook aan op stortingen of opnames, ongeacht de gebruikte betalingsmethode. Aan de andere kant behoudt VERSAILLES CASINO zich het recht voor om administratiekosten van 15% in rekening te brengen op transacties (opnames en stortingen) die niet uitsluitend bedoeld zijn om deel te nemen aan de spellen (vooral in het geval van opeenvolgende stortingen en opnames zonder inzet).

De Speler ziet er onherroepelijk en definitief van af zich te verzetten tegen betaling van bedragen die verschuldigd zijn aan VERSAILLES CASINO of deze te weigeren. Bovendien machtigt de Speler VERSAILLES CASINO om alle bedragen die hij ten onrechte heeft ontvangen als gevolg van fraude of een storing van de Site of de speldiensten van zijn Spelersaccount op te nemen.

De Speler stemt ermee in om VERSAILLES CASINO schadeloos te stellen voor elk verlies dat het kan lijden door betalingen of wanbetalingen van de Speler of het onrechtmatig of misbruik van zijn account.

Afhankelijk van de gebruikte betalingswijze, kunnen er eventueel vergoedingen worden gevorderd van de Speler door zijn bankinstelling of dienstverlener. VERSAILLES CASINO kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor deze kosten, aangezien de Speler verplicht is zich vooraf te informeren bij zijn financiële instelling of dienstverlener over eventuele transactiekosten die kunnen worden gevorderd.

De Speler verklaart ervan op de hoogte te zijn dat elke financiële transactie onderworpen is aan de gebruikelijke bankdeadlines. Het is ook de verantwoordelijkheid van de Speler om te controleren of alle informatie die nodig is voor de validatie van de transactie aan VERSAILLES CASINO is gecommuniceerd. VERSAILLES CASINO kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor enige betaling op de bankrekening van een gehackte Speler.

De details van de debet kaart, of die van een andere betalingsmethode die wordt gebruikt om geld op de Spelersaccount te storten, verstrekt door de speler bij het registreren om de Diensten van het Bedrijf te gebruiken, zijn die van de houder van de Geregistreerde Spelersaccount en deze kaarten zijn niet gestolen of als verloren opgegeven. Zonder af te wijken van het voorgaande, als de speler een debet kaart of een andere vorm van betaling gebruikt die niet op zijn persoonlijke en privénaam staat, gaat VERSAILLES CASINO ervan uit dat de speler de volledige en voldoende toestemming heeft gekregen van de rechtmatige eigenaar en/of de persoon wiens naam op dit betaalinstrument wordt gebruikt om dit voor de doeleinden hiervan te gebruiken, vóór de verbintenis van de speler met VERSAILLES CASINO.

De overschrijving kan niet worden gedaan voordat de account van de speler is gevalideerd door VERSAILLES CASINO.

VERSAILLES CASINO behoudt zich het recht voor om alle informatie of documenten op te vragen die nodig worden geacht om stortingen en geldopnames te valideren, zoals, maar niet beperkt tot, een fotokopie van de identiteitskaart of een fotokopie van de bankkaart.

Zodra uw aanvraag is gevalideerd, worden de stortingen met een bankkaart of een ander betaalmiddel onmiddellijk gedaan, behalve in geval van een technisch probleem.

Stortingslimieten per transactie, minimaal 10 euro

Limiet van opname:

Door overschrijving:

Min.: 10.00 euro

Maximaal: 10.000,00 euro als de winst groter is dan 10.000,00 euros

Via Kaart:

Min.: 15,00 euro

Maximaal: 2.000,00 euro

IV. AFSLUITENDE REKENING.

a) Schorsing of sluiting van de rekening door VERSAILLES CASINO.

VERSAILLES CASINO behoudt zich het recht om de registratie van een speler tijdelijk of permanent op te schorten, te beëindigen en te sluiten, zonder kennisgeving of compensatie, ook tijdens het spel, in het bijzonder in de volgende gevallen;

• Het spelersaccount is gedurende een ononderbroken periode van 12 maanden of langer inactief geweest;

• VERSAILLES CASINO van mening is dat de Gebruiker een of meer bepalingen van deze AV heeft geschonden;

• de speler niet binnen de gevraagde tijd alle bewijsstukken verstrekt heeft die nodig zijn voor de validatie van zijn spelersaccount;

• de documenten die aan VERSAILLES CASINO doorgegeven zijn, onvolledig of onjuist zijn;

• aan de inschrijvingsvoorwaarden niet of niet meer wordt voldaan;

• de Speler is onderworpen aan een kansspelverbod;

• bij misbruik van de procedure voor het openen van een rekening;

• in het geval van een eenvoudig vermoeden of observatie door VERSAILLES CASINO van fraude of illegale activiteiten door de Speler, of een poging tot illegaal gebruik van de Sites, Software of speldiensten, inclusief het gebruik van een Spelersaccount van een andere Speler (zelfs met hun toestemming), of het gebruik van gestolen creditcards of betaalpassen;

• Elke daad van piraterij van de Sites, Software of speldiensten, inclusief inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van VERSAILLES CASINO;

• Elke handeling of poging tot samenspanning tussen spelers.

In het geval van opschorting of sluiting van de spelersaccount om de hierboven uiteengezette redenen, heeft VERSAILLES CASINO een retentierecht op de bedragen die op de spelersaccount staan, om alle administratieve kosten en schade te innen, inclusief de door de speler verschuldigde bedragen. De Speler wordt per e-mail op de hoogte gebracht van de opschorting of sluiting van zijn account.

VERSAILLES CASINO behoudt zich het recht voor:

• alle onwettige of vermoedelijke activiteiten van een Speler onder de aandacht te brengen van alle bevoegde autoriteiten, inclusief de gerechtelijke autoriteiten;

• de activa van de Speler te blokkeren om de gevolgen van elk misbruik of onwettig gebruik, vermoed of bewezen, van de Sites of de speldiensten te voorkomen;

• enige juridische actie te ondernemen die nodig of nuttig is om een einde te maken aan de inbreuk die tegen de Speler wordt beweerd, om vergoeding te krijgen voor de schade die VERSAILLES CASINO heeft geleden of om enige winst terug te vorderen die later aan de Speler zou zijn betaald of als gevolg van de inbreuk die tegen hem wordt verweten.

b) Sluiting van het account door de Speler.

De Speler kan zijn account op elk moment beëindigen door een aangetekende brief te sturen naar VERSAILLES CASINO, Chaussée de Fleurus 347 / A001 6060 Gilly (België) of per e-mail. Beëindiging van het contract wordt van kracht wanneer de speler een schriftelijke bevestiging heeft ontvangen van VERSAILLES CASINO waarin wordt bevestigd dat het contract is beëindigd.

Een speler kan ook op elk moment een aanvraag voor een toegangsverbod indienen bij de Belgische Kansspelcommissie. De procedure voor het vrijwillig aanvragen van een toegangsverbod staat beschreven op de volgende webpagina:

https://www.gamingcommission.b...

c) Gevolgen van de beëindiging van de Spelersaccount.

De beëindiging van de Account houdt in dat de Speler:

- elk gebruik van de Site, de Software en de spellen staakt;

- elke kopie hiervan van zijn computer of op een ander medium verwijdert.

De voorlopige sluiting van een spelersaccount houdt de onmiddellijke blokkering van de daarop aanwezige bedragen in.

De definitieve sluiting van een spelersrekening houdt de onmiddellijke betaling in op de bankrekening van de speler van de bedragen op de spelersrekening, op voorwaarde dat de houder ervan geen frauduleuze activiteit heeft uitgevoerd die tot blokkering van de rekening heeft geleid.

Het is niet mogelijk een afgesloten account te gebruiken.

VERSAILLES CASINO zal u per e-mail op de hoogte stellen van de sluiting.

V. GARANTIE EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Het gebruik van deze Site is geheel voor risico van de Speler.

Tenzij anders bepaald en voor zover toegestaan door de wet, word deze Site en al zijn inhoud, de Software, de aangeboden speldiensten en de informatie die daarin opgenomen is of daarmee verband houdt, geleverd "in staat" en "zoals beschikbaar", zonder garantie van welke aard dan ook, expliciet of impliciet. In het bijzonder garandeert VERSAILLES CASINO niet dat de Site en zijn software zullen voldoen aan de vereisten van de Speler, geen onderbrekingen zullen ondergaan, te allen tijde beschikbaar, veilig of vrij van fouten of bugs zal zijn en geen inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden. VERSAILLES CASINO garandeert niet dat eventuele gebreken zullen worden verholpen.

Als gevolg van het voorgaande erkent de Speler dat managers, werknemers, agenten of onderaannemers van VERSAILLES CASINO, met betrekking tot de aangeboden diensten of informatie die hen ter beschikking wordt gesteld, voor enige schade of verlies niet verantwoordelijk gesteld kunnen worden. Ook kan VERSAILLES CASINO niet verantwoordelijk gesteld worden bij, indirecte schade die de Speler kan lijden, immateriële schade zoals winstderving, verlies van een kans, winst, verlies van gebruik, verlies of wijziging van gegevens, of kosten veroorzaakt door de aankoop van vervangende goederen of diensten, als gevolg van het gebruik of de werking van de Site en/of de aangeboden Diensten of gegevens die toegankelijk zijn via de Site, zelfs als VERSAILLES CASINO op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

VERSAILLES CASINO kan evenmin verantwoordelijk worden gehouden als, om welke reden dan ook buiten haar controle, een of meer spellen of diensten zouden worden gewijzigd, uitgesteld, geannuleerd of tijdelijk niet beschikbaar zouden zijn vanwege onderhoud of updates.

Evenzo behoudt VERSAILLES CASINO zich het recht om een of meer van de spellen of diensten die op de Site worden aangeboden, op elk moment en zonder kennisgeving te onderbreken of op te schorten, zonder de reden te hoeven rechtvaardigen. In dit geval kan VERSAILLES CASINO op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld en kunnen de Spelers geen aanspraak maken op enige vergoeding van welke aard dan ook.

In het geval van systeemfouten die optreden in verband met de goedkeuring van rekeningen of in de functies of componenten van software, kan VERSAILLES CASINO noch onze softwareleverancier aansprakelijk worden gesteld door de Speler of enige derde partij voor alle kosten, uitgaven, verliezen of claims die voortvloeien uit dergelijke fouten. VERSAILLES CASINO behoudt zich het recht voor om in het geval van dergelijke fouten alle spellen te verwijderen die door de software en de site worden beïnvloed, alle spellen te annuleren die door een dergelijke fout zijn getroffen, inclusief de annulering van alle spelerswinsten die aan een dergelijke fout kunnen worden toegeschreven, en om alle andere noodzakelijke maatregelen te nemen om een dergelijke fout te corrigeren.

Ten slotte vrijwaart de Speler VERSAILLES CASINO van enige schade of ongemak van welke aard dan ook, direct of indirect, voorzien of onvoorzien, die de Speler of een derde lijdt als gevolg van misbruik of onvoldoende gebruik van de Site, van de Software of de spellen, door een Speler of een derde partij, waaronder in het bijzonder schade in verband met geldelijk verlies, gebrek aan inkomsten, verlies van gegevens, schade aan eigendommen of aan de persoon.

VI. INTELLECTUEEL EIGENDOM.

De Speler verklaart te zijn geïnformeerd dat VERSAILLES CASINO de houder of begunstigde is van de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot alle merken, bedrijfsnamen, tekens, handelsnamen, domeinnamen of URL's, logo's, foto's, databases, geluiden, video's, animaties, afbeeldingen, teksten, enz. of enig ander onderscheidend teken, evenals de software en games die op de site worden aangeboden.

De Speler profiteert alleen van een persoonlijke, niet-exclusieve, tijdelijke, herroepbare en niet-overdraagbare toegangs- en gebruikslicentie die strikt beperkt is tot het gebruik voor niet-commerciële doeleinden van de software en programma's op de Site.

Elk ander gebruik van de speldiensten of de onderscheidende tekens van VERSAILLES CASINO buiten de legitieme en geautoriseerde verbinding van de Speler is ten strengste verboden.

De Speler onthoudt zich van het op welke manier dan ook schenden van de hierboven genoemde intellectuele eigendomsrechten en in het bijzonder van het reproduceren, communiceren, gebruiken, zelfs gedeeltelijk, van onderscheidende tekens, of het geheel of gedeeltelijk gebruiken van de inhoud van Software, games, Sites of enig onderdeel van de Sites, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van VERSAILLES CASINO.

VII. LOOPTIJD.

De Speler profiteert van de Diensten nadat zijn registratie is gevalideerd door VERSAILLES CASINO.

Deze AV zijn voor onbepaalde tijd geldig, tot de beëindiging van het Spelersaccount of langer door de clausules van deze AV die, volgens hun aard, na een dergelijke beëindiging voortduren.

VIII. VERANTWOORD SPEL.

VERSAILLES CASINO nodigt je uit om gematigd te spelen.

De Speler kan op elk moment de sectie "VERANTWOORD SPELEN" raadplegen, die toegankelijk is op alle pagina's van de VERSAILLES CASINO-site. Binnen deze sectie heeft de speler de beschikking over alle moderators die op de site zijn ingesteld, het advies van de dienst tegen pathologisch en overmatig gokken om elk risico op verslaving te voorkomen, de procedure die moet worden gevolgd om zich te aan te melden in registers voor gokverboden, en de lijst van organisaties die gespecialiseerd zijn in de strijd tegen verslaving.

Versailles Casino heeft ook een tool ontwikkeld die een waarschuwingsbericht genereert om u op de hoogte te stellen van de status van uw uitgaven. De frequentie van optreden is instelbaar.

Er wordt ook een tool ter beschikking gesteld om de speeltijd te beperken.

IX. VERIFICATIE.

VERSAILLES CASINO kan op elk moment de solvabiliteit van een Speler controleren, met de hulp van financiële instellingen en externe betalingsdiensten, evenals alle gegevens met betrekking tot zijn registratie en zijn account.

VERSAILLES CASINO kan de Speler op elk moment om details van zijn bankrekening en financiële transacties die zijn gedaan in het kader van het gebruik van de Site vragen.

X. CLAIMS.

Voor elke klacht met betrekking tot spellen of de uitbetaling van winsten, kan de speler ofwel rechtstreeks naar de site gaan, onder het tabblad "Help", of een afzonderlijke e-mail sturen naar support@versaillescasino.be

Klachten dienen uiterlijk 7 dagen na de gebeurtenis, die aanleiding geeft tot de klacht, ingediend te worden. Anders is de klacht niet-ontvankelijk. De Speler erkent echter dat VERSAILLES CASINO niet verplicht is om een klacht van een Speler tegen een andere Speler te onderzoeken of te beantwoorden.

Elke klacht wordt tijdens werkdagen, binnen een termijn van maximaal 72 uur, in behandeling genomen. In het geval van een aanvullend onderzoek door onze spelleveranciers kan een extra 72 uur nodig zijn.

Een speler die een verzoek om informatie of een klacht wil indienen in verband met een onlinekansspelsite kan zich wenden tot de Kansspelcommissie, onder vermelding van minstens zijn naam, voornaam en geboortedatum.

Dit kan per mail:

Kansspelcommissie

Cantersteen, 47

1000 BRUSSEL.

XI. OVERDRAAGBAARHEID VAN HET CONTRACT.

De rechten en plichten van de Speler kunnen niet worden overgedragen aan een derde partij zonder de voorafgaande toestemming van VERSAILLES CASINO.

VERSAILLES CASINO is gemachtigd om de Software, de Site, alle of een deel van de speldiensten te verkopen zonder de voorafgaande toestemming van de Speler.

XII. VEILIGHEID.

VERSAILLES CASINO implementeert veiligheidsmaatregelen om de persoonlijke informatie die u verstrekt te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en gebruik. U erkent echter, en gaat ermee akkoord, dat verzendingen via internet nooit volledig vertrouwelijk en veilig zijn. U erkent dat elk bericht of elke informatie die u op onze site verzendt, door anderen gelezen of onderschept kan worden, zelfs als een speciale kennisgeving aangeeft dat een bepaalde verzending gecodeerd is.

XIII. BESCHIKBAARHEID VAN DIENSTEN

Verbinding met de Site en gebruik van de aangeboden diensten impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken en limieten van het internetnetwerk, in het bijzonder met betrekking tot technische prestaties, responstijden voor het raadplegen, opvragen of overdragen van informatie, het risico van onderbreking, en meer in het algemeen , de risico's die verbonden zijn aan elke verbinding en transmissie op het internet of op de mobiele telefoonnetwerken, het gebrek aan bescherming van bepaalde gegevens tegen mogelijke verduistering en de risico's van besmetting door mogelijke computervirussen die rondgaan op het internet en mobiele telefoonnetwerken.

VERSAILLES CASINO zal al het mogelijke doen om ervoor te zorgen dat de Site en de bestanden die ervan kunnen worden gedownload vrij zijn van ongeoorloofde bugs, virussen, Trojaanse paarden en spyware. VERSAILLES CASINO kan echter in geen geval verantwoordelijk worden gehouden, als deze lijst niet volledig is:

- het verzenden en ontvangen of niet ontvangen van gegevens en/of informatie op internet of op mobiele telefoonnetwerken;

- elke storing van het internet en mobiele telefoonnetwerken die de goede werking en/of werking van onze Diensten in de weg staan;

- uitval van ontvangstapparatuur of communicatielijnen;

- verlies van gegevens;

- de storing van sommige software;

- de gevolgen van een virus of computer bug, anomalie, technische storing;

- enige schade veroorzaakt aan de computer of mobiele telefoon van een Gebruiker;

- elke technische, hardware- en softwarestoring van welke aard dan ook, die de computer en/of de mobiele telefoon van een Gebruiker heeft beschadigd.

Het is uw verantwoordelijkheid om alle passende maatregelen te nemen om uw eigen gegevens op uw computer, tablet en/of mobiele telefoon te beschermen tegen een eventuele aanval.

VERSAILLES CASINO is slechts gehouden tot een middelenverbintenis in het kader van de continuïteit van haar Diensten.

De Site is in principe 7 dagen per week en 24 uur per dag toegankelijk, met uitzondering van, een al dan niet geplande onderbreking, voor onderhoud of in geval van overmacht.

XIV. HYPERLINKS

Opzetten van links naar de pagina's van de site.

Alle links naar de startpagina of naar een van de internetpagina's van de websites mogen niet worden gebruikt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van VERSAILLES CASINO en op voorwaarde dat de vermelding "VERSAILLES CASINO", of een gelijkwaardige of andere nauwkeurige manier duidelijk wordt vermeld in de buurt van de link.

Deze toestemming is niet van toepassing op websites die informatie verspreiden van illegale, gewelddadige, controversiële, pornografische of xenofobe aard of die de gevoeligheid van anderen kunnen raken.

De toestemming voor het plaatsen van de links waarnaar in dit artikel wordt verwezen, moet worden aangevraagd op het volgende adres: info@versaillescasino.be. Het verzoek moet het adres vermelden van de pagina (URL) waarop de link zal verschijnen van de site van de derde partij.

Opnames en gebruik van frames.

Elk gebruik of elke reproductie, zelfs gedeeltelijk, van een van de elementen van de Site op een site van een derde partij door middel van zogenaamde inclusieprocessen, frames, inlining of enig ander proces van vergelijkbare aard is strikt verboden.

Links waarnaar op de Site wordt verwezen.

De Site kan links bevatten naar websites of internetpagina's van derden. Dergelijke sites worden u uitsluitend voor uw gemak en ter informatie aangeboden. VERSAILLES CASINO geeft geen garantie en aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot hyperlinks van derden of de inhoud van deze sites.

Toegang tot deze websites is op eigen risico en u erkent dat deze websites mogelijk onderworpen zijn aan andere gebruiksvoorwaarden en andere privacybeschermingsbepalingen dan die welke van toepassing zijn op deze Site.

XV. NON-WAIVER

Het feit dat VERSAILLES CASINO de Gebruiker niet verplicht om een van de voorwaarden, verbintenissen of voorwaarden die in deze AV voorkomen strikt toe te passen, kan nooit worden geïnterpreteerd als de verklaring van afstand door VERSAILLES CASINO om zich erop te beroepen, noch als een verklaring van afstand van zijn rechten , en VERSAILLES CASINO kan te allen tijde van de gebruiker eisen dat hij alle of een deel van de genoemde voorwaarden, verbintenissen en voorwaarden van zijn Algemene Voorwaarden strikt en volledig toepast.

XVI. NIETIGHEID.

De clausules van deze algemene gebruiksvoorwaarden moeten altijd zo worden geïnterpreteerd dat ze in overeenstemming zijn met de toepasselijke wetgeving. In het geval dat de nietigheid of ongeldigheid van een clausule van deze AV wordt uitgesproken of opgemerkt, zal deze nietigheid of ongeldigheid echter geen invloed hebben op de geldigheid van de andere clausules van de AV. VERSAILLES CASINO verbindt zich ertoe in dit geval de geannuleerde clausule te vervangen door een nieuwe clausule die hetzelfde doel nastreeft als de nietige clausule en, voor zover mogelijk, gelijkwaardige effecten zal hebben, om het contractuele evenwicht te herstellen.

XVII. ARCHIVERING EN BEWIJS

De bestanden, gegevens en documenten, bewaard door VERSAILLES CASINO op computermedia in de computersystemen van VERSAILLES CASINO onder redelijke veiligheidsvoorwaarden, zullen worden beschouwd als bewijs van communicatie en van de resultaten van spellen tussen de Speler en VERSAILLES CASINO.

VERSAILLES CASINO houdt de schriftelijke vastlegging bij van elke overeenkomst die is gesloten tussen VERSAILLES CASINO en een Speler met het oog op het gebruik van de diensten van VERSAILLES CASINO langs elektronische weg, zonder deze documenten aan derden ter beschikking te stellen.

In geval van discrepanties tussen het resultaat van een spel dat op de Site wordt gepresenteerd en het resultaat dat direct of indirect door VERSAILLES CASINO is geregistreerd, in het bijzonder op zijn computerserver via de Software, zal het resultaat dat door VERSAILLES CASINO is geregistreerd altijd prevaleren.

XVIII. TOEPASSELIJK RECHT – GESCHILLEN

Dit Contract is onderworpen aan het Belgisch recht, onverminderd de dwingende bepalingen die de Speler zou kunnen doen gelden in toepassing van artikel 6 van Verordening EG nr. 593/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het recht dat van toepassing is op de contractuele verbintenissen.

In het geval van een controverse of een geschil tussen U en VERSAILLES CASINO dat voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van de Sites, moeten de partijen dit geschil binnen 14 dagen na kennisgeving proberen op te lossen. Als dit geschil niet binnen de voornoemde termijn kan worden opgelost, zijn uitsluitend de Belgische rechtbanken en hoven van het gerechtelijk arrondissement Charleroi bevoegd voor elk geschil met betrekking tot de toepassing of interpretatie van deze AV.

VERSAILLES CASINO biedt zijn diensten aan Spelers aan via formulieren in het Frans, Engels en Nederlands. Deze algemene gebruiksvoorwaarden worden in deze drie talen vertaald volgens uw navigatiekeuze. De Franse versie prevaleert in het geval van een conflict tussen de vertaling en de Franse versie.

U erkent dat, niettegenstaande enige andersluidende wettelijke bepaling, elke claim of actie tegen ons uiterlijk vijftien kalenderdagen na het gebeurende evenement moet worden ingediend.