Algemeene voorwaarden en Prive leven

Artikel 1. - Algemene bepalingen.

De huidige voorwaarden (hierna "Voorwaarden" genoemd) zijn van toepassing op het gebruik, in al zijn vormen, inclusief elementen en applicaties, gecreëerd door of eigendom van de entiteit van www.versaillescasino.be onder licentie B + 3971 beheerd door Sonic SA met maatschappelijke zetel te Chaussée de Fleurus 347 / A001, 6060 Gilly.

De term gebruiker verwijst naar elke persoon die toegang heeft tot de Sites (hierna "Gebruiker" genoemd).

Door gebruik te maken van www.versaillescasino.be aanvaardt de Gebruiker volledig en onvoorwaardelijk de Voorwaarden die hierop van toepassing zijn en verbindt hij zich ertoe deze te respecteren.

Als hij de Voorwaarden niet aanvaardt, is hij verplicht zich te onthouden van elk gebruik en/of diensten van www.versaillescasino.be.

In geval van niet-naleving van de Voorwaarden, behoudt Sonic SA zich het recht de toegang tot www.versaillescasino.be te weigeren en een morele schadevergoeding te eisen van de Gebruiker voor alle directe en indirecte schade die zou kunnen voortvloeien uit deze niet- naleving.

Sonic S.A behoudt zich het recht om de Servicevoorwaarden op elk moment gedeeltelijk of volledig aan te passen, zonder voorafgaande kennisgeving.

Het is daarom raadzaam om regelmatig de Gebruiksvoorwaarden te raadplegen om altijd op de hoogte te zijn van de meest recente versie.

Artikel 2. - Gebruik van www.versaillescasino.be.

Om www.versaillescasino.be te gebruiken moet de Gebruiker zich registreren, bepaalde gegevens doorgeven en/of een toegangscode en/of wachtwoord aanmaken.

Als de Gebruiker dit weigert, zal het gebruik van de bepaalde delen van www.versaillescasino.be niet mogelijk zijn.

Voor het gebruik van sommige betalende delen van www.versaillescasino.be wordt de Gebruiker vooraf op de hoogte gebracht over de toepasselijke Voorwaarden, prijzen en betalingswijze.

Sonic S.A. geeft de Gebruiker van www.versaillescasino.be een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie, voor onbepaalde tijd, die hem in staat stelt inhoud van de site te downloaden en te gebruiken op een enkele computer.

Deze licentie kan echter op elk moment worden ingetrokken, zonder rechtvaardiging.

De Gebruiker mag ook een kopie van de inhoud van de site afdrukken, voor persoonlijk gebruik zonder enige wijziging aan de inhoud.

De Site mag alleen gebruikt worden voor persoonlijk en privégebruik door de Gebruiker. Het is verboden om er, geheel of gedeeltelijk, professioneel gebruik van te maken buiten de commerciële activiteit van SONIC S.A om.

Daarom is, behalve SONIC S.A., elk gebruik van www.versaillescasino.be voor commerciële doeleinden strikt verboden.

De gebruikers verbinden zich ertoe geen enkele actie te ondernemen die de site zou kunnen vernietigen of de goede werking ervan zou kunnen verstoren.

In geval van misbruik of ongeschikt gebruik behoudt Sonic S.A. zich het recht de toegang van de Gebruiker tot de Site op te schorten en/of te verwijderen zonder formele kennisgeving of waarschuwing

Artikel 3. – Auteurs- en databank producent rechten.

Alle auteursrechten, handelsmerken, patenten, intellectuele eigendomsrechten en andere eigendomsrechten die van toepassing zijn op de Sites behoren te allen tijde toe aan Sonic S.A.

De Site en/of Diensten vormen zowel een auteursrechtelijk beschermd werk alsook databanken waarop Sonic S.A. het auteursrecht en de rechten van de producent bezit.

De teksten, lay-outs, tekeningen, foto's, films, grafieken en andere elementen van www.versaillescasino.be zijn auteursrechtelijk beschermd.

Het kopiëren, aanpassen, wijzigen, vertalen, herschikken, openbaar communiceren, verhuur of enige andere vorm van exploitatie van het geheel of een deel van www.versaillescasino.be in welke vorm en op welke manier dan ook, hetzij elektronisch, mechanisch of anderszins, is strikt verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Sonic SA

Elke inbreuk op deze rechten kan burgerlijk of strafrechtelijk vervolgd worden.

Artikel 4. - Merken en handelsnamen.

De namen, logo's en andere tekens die gebruikt worden op www.versaillescasino.be (in het bijzonder de logo's en namen van Sonic S.A.) zijn wettelijk beschermde merken en/of handelsnamen.

Elk gebruik van deze of gelijkaardige tekens is strikt verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Sonic S.A.

Artikel 5. - Aansprakelijkheid.

Sonic S.A. stelt alles in het werk om de goede werking van www.versaillescasino.be te verzekeren.

Behalve opzettelijke inbreuk en/of dwingende wettelijke bepalingen die het tegendeel bepalen, wijst Sonic S.A alle verantwoordelijkheid af voor enig verlies of schade (direct, indirect, materieel, immaterieel, enz.) die voortvloeit uit:

(1) de inhoud van www.versaillescasino.be.

Sonic S.A garandeert niet de juistheid, aanvaardbaarheid of volledigheid van de informatie die op de site verschijnt. De informatie die beschikbaar is op www.versaillescasino.be, in het bijzonder die met betrekking tot de te koop aangeboden producten en diensten, kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Sonic S.A. besteedt de grootste zorg aan het maken, bijwerken en het onderhouden van de site. Als de Gebruiker desondanks op de site onjuiste, verouderde informatie of schadelijke of illegale inhoud vaststelt, of als hij van mening is dat een van zijn (intellectuele of andere) rechten is geschonden, wordt hij verzocht dit te melden via de volgend e-mailadres: admin@versaillescasino.be naar Sonic SA;

(2) het gebruik van www.versaillescasino.be;

(3) de veiligheid van www.versaillescasino.be.

Deze bepaling in het bijzonder is van toepassing op eventuele virussen, fouten of computerfraude;

(4) de toegankelijkheid/beschikbaarheid van www.versaillescasino.be.

Sonic S.A garandeert de permanente beschikbaarheid, met alle technische middelen, zonder fouten of onderbrekingen, van alle functies van de Site niet, noch de onmiddellijke herstelling van fouten of het onmiddellijk herstellen van onderbrekingen.

Sonic S.A heeft ook het recht om op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing de toegang tot www.versaillescasino.be en Aanvullende Diensten te weigeren of te beëindigen.

Sonic SA kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor diensten en/of producten, of van hun facturatie, die door derden worden aangeboden en toegankelijk zijn via www.versaillescasino.be, zelfs niet als Sonic SA hiervoor een vergoeding zou ontvangen, de facturatie van deze diensten en/of producten in opdracht van derden zou verzorgen.

In het geval de verantwoordelijkheid van Sonic S.A ermee gemoeid is, is zijn verantwoordelijkheid beperkt tot het bedrag van 100,00 € (honderd euro). De hiervoor genoemde beperkingen en/of uitsluitingen van aansprakelijkheid van Sonic S.A zijn van toepassing voor zover geldig onder toepasselijk recht.

Artikel 6. - Respect voor het privéleven - verwerking van persoonsgegevens

Sonic SA en de Gebruiker verbinden zich ertoe de geldende regelgeving die van toepassing is op de verwerking van persoonsgegevens en in het bijzonder Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27/04/2016 (RGPD) na te leven.

Sonic S.A. verzamelt en verwerkt de identiteits- en contactgegevens die het ontvangt van de Gebruiker en elk andere nuttige contactpersoon. De doeleinden van deze verwerking zijn voornamelijk voor de autorisatie tot toegang tot de Sonic SA-service na te kijken bij de Kansspelcommissie, haar diensten ter beschikking te stellen aan de Gebruiker, de Gebruiker toe te laten deel te nemen aan games en games discussieruimtes aangeboden op de site, het verzenden van promotionele berichten via nieuwsbrief, sms of enig ander door de Gebruiker toegelaten contactmiddel. De juridische basis is de uitvoering van een contract dat toegang geeft tot de spellen in betaal modus, de toestemming van de Gebruiker, het respecteren van wettelijke en regelgevende verplichtingen en/of het legitieme belang van Sonic SA. Gebruikers kunnen ervoor kiezen om geen nieuwsbrieven meer te ontvangen door de optie te wijzigen in hun persoonlijke opties. Mobiele nummers en sms-berichten worden alleen gebruikt voor interne marketingdoeleinden. Spelers die geen sms-berichten willen ontvangen, kunnen dit aanvragen door een e-mail te sturen naar info@versaillescasino.be

De voornoemde persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de algemene gegevensbeschermingsregels en worden, tenzij anderszins goedgekeurd door de Gebruiker, alleen doorgegeven aan onderaannemers, ontvangers en/of derden voor zover nodig. In het kader van de bovengenoemde doeleinden voor verwerking van de gegevens.

De Gebruiker is verantwoordelijk voor de juistheid en actualisering van de persoonlijke gegevens die hij aan Sonic SA verstrekt en verbindt zich ertoe de bepalingen van de algemene gegevensbeschermingsregels strikt na te leven met betrekking tot personen wiens persoonlijke gegevens hij heeft doorgegeven, evenals met betrekking tot alle eventuele persoonsgegevens die hij van zijn eigen klanten ontvangt.

Persoonsgegevens worden bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk dit in overeenstemming met de doeleinden van de verwerking en de relatie (al dan niet contractueel). De persoonlijke gegevens van de Gebruiker worden opgeslagen op de gameservers van Sonic S.A. Geen enkele derde partij heeft toegang tot deze informatie. Alle gegevens worden opgeslagen in gecodificeerde en beveiligde bestanden. In het geval een derde partij toegang krijgt tot deze bestanden, verbindt Sonic S.A zich ertoe alles in het werk te stellen om ervoor te zorgen dat de informatie in deze bestanden onleesbaar blijft.

Gebruikersgegevens worden na een periode van 7 jaar uit onze systemen verwijderd of in het geval van een contract, na een periode van 7 jaar, op het einde van dit laatste. Dit met uitzondering van de persoonsgegevens die wij langer bewaren op grond van de specifieke wetgeving of in geval van een lopend geschil waarvoor de persoonsgegevens nodig zijn.

Door het akkoord dat de Gebruiker geeft bij het invoeren en delen van zijn persoonlijke gegevens, door vrijwillig verder te bladeren op www.versaillescasino.be of bij het aangaan van een contract met Sonic SA, stemt hij, naast de hierboven gedefinieerde verwerking in met het verzamelen en gebruiken van zijn persoonsgegevens zoals hieronder gedefinieerd.

Naast de verplichte wettelijke informatie die toegang geeft tot Belgische gelicentieerde goksites en de bijkomende persoonsgegevens gevraagd in het registratieformulier dat toegang geeft tot www.versaillescasino.be, verzamelt Sonic SA persoonlijke identificatie-informatie (totaal aantal bezoeken aan de site, aantal bezoekers van elke pagina van de site, domeinnamen van internetproviders van bezoekers, IP-adressen, cookie)

Recht op inzage: de Gebruiker heeft het recht om op elk moment te vragen of zijn gegevens zijn verzameld, voor hoe lang en met welk doel.

Recht op rectificatie: de Gebruiker heeft het recht dat te allen tijde op eenvoudige aanvraag zijn valse of onvolledige gegevens worden verbeterd of aangevuld.

Recht op beperking van de verwerking: de Gebruiker kan een beperking van de verwerking van zijn gegevens vragen. Dit betekent dat de betreffende gegevens in ons IT-systeem moeten worden "gemarkeerd" en gedurende een bepaalde periode niet kunnen worden gebruikt.

Recht op wissen van gegevens (recht om vergeten te worden): Behoudens de door de wet voorziene uitzonderingen, heeft de Gebruiker het recht te eisen dat zijn gegevens worden gewist. Als de Gebruiker de mogelijkheid voor Sonic S.A. om zijn persoonlijke gegevens te gebruiken wil deactiveren, hoeft hij alleen maar te schrijven naar het adres vermeld in artikel 1 of op de contactpagina.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid: de gebruiker kan verzoeken dat zijn gegevens naar hem worden verzonden in een "gestructureerd, algemeen gebruikt en digitaal leesbaar formaat".

Klachtrecht: de gebruiker kan een klacht indienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit.

Sonic S.A. verbindt zich ertoe de technische en organisatorische maatregelen te nemen die een adequaat beveiligingsniveau garanderen om de vertrouwelijkheid van gegevens te beschermen. Sonic S.A. stelt de klant op de hoogte van elke inbreuk op zijn persoonsgegevens waarvan hij kennis heeft.

Artikel 7. – Hyperlinks

De Site kan links naar andere websites bevatten. Voor zover Sonic S.A. deze sites niet kan controleren, kan het niet verantwoordelijk gehouden worden voor het ter beschikking stellen van deze sites. Het kan geen enkele verantwoordelijkheid dragen voor de inhoud, advertenties, producten, diensten of enig ander materiaal dat beschikbaar is op of van deze sites. Bovendien kan Sonic S.A. niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige bewezen of vermeende schade of verlies als gevolg van of in verband met het gebruik, de inhoud, goederen of diensten die op deze sites beschikbaar zijn, heeft vertrouwd.

Artikel 8. – Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat door de server van een website wordt opgeslagen in de browser van uw computer of mobiel apparaat wanneer u die website bezoekt. De cookie bevat een unieke code waarmee uw browser kan worden herkend wanneer u de website bezoekt ("sessiecookie") of bij toekomstige herhaalde bezoeken ("permanente cookie"). Cookies kunnen worden geplaatst door de server van de website die u bezoekt of door partners waarmee deze website samenwerkt. De server van een website kan alleen de cookies lezen die hij zelf heeft geplaatst; het heeft geen toegang tot andere informatie op uw computer of op uw mobiel apparaat. Cookies worden op uw computer of mobiel apparaat opgeslagen in de folder van uw browser. De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie heeft geplaatst, een vervaldatum en een unieke versleutelde code. Cookies zorgen over het algemeen voor een eenvoudigere en snellere interactie tussen de bezoeker en de website. Daarnaast helpen ze de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website. Cookies kunnen ook worden gebruikt om de inhoud van een website of de advertenties op die site relevanter te maken voor de bezoeker en om de website af te stemmen op de persoonlijke smaak en behoeften van de bezoeker.

Functionele cookies zijn nodig om het bezoek aan de Sites en het gebruik van bepaalde delen ervan mogelijk te maken. Met deze cookies kunt u bijvoorbeeld navigeren tussen de verschillende onderdelen van de websites, formulieren invullen, bestellingen plaatsen, een meertalige website raadplegen en de inhoud van uw winkelmandje bijwerken. Evenzo, wanneer u toegang wilt tot uw persoonlijke accountgegevens, eg in het administratieve gedeelte of een andere applicatie die u ter beschikking wordt gesteld (bijv. Extranet, webmail, enz.), zijn cookies essentieel om uw identiteit veilig te verifiëren voordat u toegang heeft tot uw persoonlijke informatie.

Als u deze cookies weigert, zullen sommige delen van de website minder of niet werken zoals zou moeten.

www.versaillescasino.be plaatst een cookie op uw computer met het oog op statistische analyse en meting van het sitebezoek en om de toegang tot de site te vereenvoudigen. Deze cookie legt informatie vast met betrekking tot de navigatie van bezoekers op de site. Het slaat informatie op die u tijdens uw bezoek heeft ingevoerd, namelijk bepaalde bezoekersinformatie over de Gebruiker, zoals de domeinnaam en de hostcomputer van waaruit de bezoeker op het internet surft, het Internet Protocol (IP) -adres van de gebruikte computer, de datum en het tijdstip van de navigatie van de bezoeker op de Sites en de URL's van waaruit de bezoeker naar de site is gekomen.

Artikel 9. - Jurisdictie en toepasselijk recht

Het Belgisch recht is van toepassing en de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Charleroi zijn exclusief bevoegd in geval van geschillen die voortvloeien uit het gebruik van www.versaillescasino.be.